PEMBANGUNAN JALAN POROS LAINE - LAPEPAHE - MAHUMU (TANAH KE AC-WC)